Juridik

Rättshistoriska källor

Äldre författningar


Tryckta publikationer

Svensk rätt

På Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket finns det s.k. Årstrycket fr.o.m. 1801 och därefter Svensk författningssamling (SFS). Dessa förvaras i Arkiv 3 på bibliotekets källarplan, liksom författningsregister fr.o.m. 1522. I Regnellsalen på plan 3 finns äldre lagböcker fr.o.m. 1864.

En del äldre lagar finns samlade i bokform, exempelvis i publikationerna Svensk historisk lagbok, Svensk lagsamling, Magnus Erikssons landslag, Magnus Erikssons stadslag, Äldre Västgötalagen, Sveriges gamla lagar och andra historiska rättskällor i urval, Svenska landskapslagar, Minnesskrift ägnad 1734 års lag, del III (faksimil av lagen), Corpus iuris sueo-gotorum antiqui=Samling af Sweriges gamla lagar, Ny lag-samling (Backman) och Sveriges regeringsformer 1634-1809 samt konungaförsäkringar 1611-1800. Lagsamlingar i bokform är inlagda i bibliotekskatalogen.

Mycket av det rättshistoriska materialet förvaras på Carolina Rediviva. Förutom Årstrycket finns där bl.a. Modée, Publique handlingar (15 vol., 1718-1794) och bibliografin Rudbeck, Beskrivande och illustrerad förteckning över de upplagor av Sveriges landskapslagar, landslagar och stadslagar, som av trycket blivit utgivna, intill dess Sveriges rikes lag blev gillad och antagen på riksdagen år 1734.

Utländsk rätt

På hylla 340.09 i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket finns t.ex. norska Frostatingslova och Den eldre Gulatingslova (se även Norges gamle love, Carolinabiblioteket) samt Law collections from Mesopotamia and Asia Minor av Roth, American legal history: cases and materials av Hall och Sammlung schweizerischer Rechtsquellen. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har även Lovtidende for Kongeriget Danmark (1882-1932) och Danmarks gamle love i magasin (se även Danmarks gamle landskabslove, Carolinabiblioteket). Se även bibliografin Översikt över riksdagshandlingar samt författnings- och rättsfallssamlingar med särskild hänsyn till bestånden vid Sveriges offentliga bibliotek (länderindelad) av Frykholm.

Äldre förarbeten


Tryckta publikationer

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har i Arkiv 3 på källarplan Riksdagstrycket fr.o.m. 1867 samt register därtill fr.o.m. 1809 (se även bibliografierna Bring, Svenskt boklexikon 1700-1829: Riksdagshandlingar och Ekedahl, Förteckning över riksdagens tryckta protokoll med därtill hörande bihang för åren 1867-1916). Äldre riksdagstryck (1809-) och tryckta ståndsprotokoll för tiden dessförinnan förvaras på Carolina Rediviva (se även bibliografin Sandahl, Svenska riksdagarnes från och med år 1786 till och med år 1866 tryckta protokoller med bihang). Där finns också Stiernman, Alla riksdagars och mötens besluth (1521-1727) på mikrofilm samt publikationen Svenska riksdagsakter (1521-1800).

I Arkiv 3 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket finns också kommittébetänkanden fr.o.m. 1815 och Statens offentliga utredningar (SOU) fr.o.m. 1922. På Carolina Rediviva finns kommittébetänkanden fr.o.m. 1809. Användbara register för kommittébetänkandena är Thyselius, Förteckning över kommittébetänkanden (1809-1894 och 1895-1903), följt av Förteckning över statliga utredningar (1904-1945 och 1946-1965, utg. av Riksdagsbiblioteket). Registren finns även digitaliserade (1809-1894, 1895-1903, 1904-1945 ). Förarbetena till 1734 års lag finns publicerade i Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686-1736 (8 vol., Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, hylla Ref 340.09), kompletterad av Förarbeten till Sveriges rikes lag 1666-1686

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har även Nytt juridiskt arkiv, avd. 2 (NJA II), som innehåller sammanfattningar av förarbeten, fr.o.m. 1876. Dessa förvaras i Arkiv 2 på bibliotekets källarplan.

Se även bibliografin Översikt över riksdagshandlingar samt författnings- och rättsfallssamlingar med särskild hänsyn till bestånden vid Sveriges offentliga bibliotek (länderindelad) av Frykholm.

Äldre rättspraxis


Tryckta publikationer

I Arkiv 2 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket finns följande svenska samlingar.: 

 • Nytt Juridiskt Arkiv (NJA del 1) fr.o.m. 1874.
 • Regeringsrättens Årsbok (RÅ) fr.o.m. 1909.
 • Arbetsdomstolens domar (AD) fr.o.m. 1929 
 • JO:s ämbetsberättelse fr.o.m. 1840 (luckor före 1860, Carolinabiblioteket fr.o.m. 1810).

Före NJA publicerades ett urval av rättsfall från Högsta domstolen i tidskrifterna Juridiskt Arkif (1830-1862) och Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning (1864-1889). Rättsfall från hovrätterna i urval finns publicerade i Svensk Juristtidning fr.o.m. 1916. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har också Kammarrättens årsbok fr.o.m. 1925, kompletterad av Fattigvårdsmål 1895-1914. Dessa äldre rättsfallssamlingar beställs fram från magasin.

Ett urval av domböcker, tänkeböcker och rådhusrätters protokoll finns utgivna i tryckt form, se DISA och LIBRIS. Se även bibliografin Bring, Svenskt boklexikon 1700-1829: Rättegångshandlingar.

Utländska rättsfallssamlingar i tryckt form:

 • Law reports (1865-) och All England law reports (1558-), American international law cases (fr.o.m. 1783), beställs fram från magasin.
 • The Bloody register ("most remarkable trials", 1700-1764), The earliest English law reports (t.o.m. 1289) och American legal history: cases and materials av Hall, beställs fram från magasin.
 • Danska domar finns i Ugeskrift for retsvaesen (1867-, Arkiv 2 på Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets källarplan) samt i Jydske domme og dokumenter 1440-1700 (beställs fram från magasin).
 • Norsk retstidende (1836-2015), beställs fram från magasin.
 • Entscheidungen des Reichsgerichts - Zivilsachen (äldre tyska högsta domstolen, 1880-1914 finns på Carolinabiblioteket)

Se även bibliografin Översikt över riksdagshandlingar samt författnings- och rättsfallssamlingar med särskild hänsyn till bestånden vid Sveriges offentliga bibliotek (länderindelad) av Frykholm. 

Arkivmaterial

Äldre material från domstolarna förvaras i Riksarkivet (Riksarkivet och Landsarkiven). För att lokalisera vilket arkiv som har respektive material kan man söka i Nationella ArkivDatabasen. Se även Rättens källor: rättsligt material på Landsarkivet av Oja (tryckt version på hylla 340.09 i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket), Handledning till juridiska källor i Malmö stadsarkiv av Norström (beställs från magasin) och Riksarkivets arkivguider.

Vad gäller hovrätterna förvaras Svea hovrätts arkiv i Riksarkivet, medan övriga hovrätter förvarar sina egna arkiv. Av dessa har Göta hovrätt det mest fullständiga arkivet (fr.o.m. 1635, akter i mål före 1948 förvaras dock i Landsarkivet i Vadstena). Underrätternas s.k. renoverade domböcker förvaras i advokatfiskalens arkiv, som är en del av respektive hovrätts arkiv.

Rättshistorisk litteratur

Böcker, e-böcker, rapporter och tidskriftsartiklar kan sökas fram i bibliotekets söktjänst. För tidskrifter och e-tidskrifter inom juridik, välj ämneskategorin Juridik & Politik i listan Tidskrifter A-Ö.


Bibliografier

Svenska

 • Bring, Bibliografisk handbok till Sveriges historia
 • Catalogus disputationum in academiis... av Lidén/Marklin (1778-1855)
 • Collijn, Sveriges bibliografi intill år 1600 (1478-)
 • Geete, Fornsvensk bibliografi (medeltidslitteratur)
 • Iuul, Scandinavian legal bibliography
 • Josephson, Avhandlingar ock program... (-1890)
 • Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitäts-Bibliothek zu Uppsala
 • Klemming, Sveriges bibliografi 1481-1600
 • Linnström, Svenskt boklexikon: åren 1830-1865
 • Modéer, Juristens källor i arkiv och bibliotek
 • Nelson, Akademiska afhandlingar... (-1910)
 • Norborg, Källor till Sveriges historia
 • Nordisk rättshistorisk litteratur (4 vol. 1941-1980)
 • Svensk bibliografi 1600-1829 (även i LIBRIS)
 • Svensk historisk bibliografi (1771-1976), 1977- i LIBRIS
 • Svensk juridisk litteratur av Regner (1865-) 
 • Warmholtz, Bibliotheca historica Sueo-Gothica

 

Utländska

 • Bibliography of nineteenth-century legal literature
 • Early printed books to the end of the sixteenth century
 • Hines, English legal history: a bibliography and guide to the literature
 • Juristische Dissertationen deutsceher Universitäten: 17.-18. Jahrhundert
 • Jägerskiöld, Utländsk juridisk litteratur i svenska juristbibliotek från tiden före år 1734
 • Sweet and Maxwell's legal bibliography of the British Commonwealth of nations (vol. 1: -1800, vol. 2: 1801-1954)
 • Szladits, A bibliography on foreign and comparative law (1790-) 

Nutida avhandlingar och annan vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten kan sökas i SwePub och DiVA.

Tidskriftsartiklar

E-böcker

Dagspress

Mer om äldre samlingar

Samlingar på Carolina Rediviva:

Äldre trycksamlingar

Handskriftssamlingar

En del otryckt material finns endast på Riksarkivet.