Referensguiden

Harvard

Detta är enbart ett förslag till hur man kan referera enligt Harvard. Kontrollera alltid med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för dig.

Några fler guider till Harvard:

Källhänvisningar

I Harvardsystemet anger man sina källhänvisningar inom parenteser i texten. I parentesen anges författarens efternamn och publikationens årtal. Den fullständiga informationen om verket anges i referenslistan i slutet av arbetet. Källhänvisningen kan läggas var som helst i en mening men alltid innanför avslutande punkt. Om författarnamnet skrivs i löpande text kan det uteslutas i parentesen. Några exempel på hur referenserna kan se ut i texten:

Oftast brukar man ... (Bell 2006).
Körner och Wahlgren (2002) menar att man ...
Enligt både Bell (2006) och Furuland (2010) så bör ...

En till tre författare

Om publikationen har 1-3 författare så anges alla tre i källhänvisningen: 

(Andersson, Nilsson och Berg 2007).
Enligt Andersson, Nilsson och Berg så förekommer det ... (2007).

Fyra eller fler författare

Om verket har 4 eller fler författare så anges enbart den första författaren i källhänvisningen följt av "et al." eller "m.fl." :
(Lundgren et al. 2007).
Enligt Lundgren m.fl. så handlar det oftast om ... (2007).


Alla författarnamn, oavsett antal, ska finnas med i referensen i litteraturlistan. Författarnamnen skrivs alltid i samma följd som de anges i publikationen.

Flera källor i samma parentes

Två eller flera publikationer i samma parentes skrivs med ett semikolon emellan. Om du inte har fått andra instruktioner så bestäms ordningsföljden främst av hur viktiga de refererade publikationerna är. Andra alternativ är att skriva dem i alfabetisk eller kronologisk ordning:

(Eriksson 2012; Nordgren 2007; Fransson 2008).

Citat

Om du återger ett direktcitat ska även sidnummer där du läst citatet anges i parentesen:

"En av högskolans viktigaste uppgifter är att..." (Rimsten 2009, s. 45).

Hänvisa till andrahandskälla

Om du inte har tillgång till orginalkällan så ska du i referenslistan ange den publikation du har läst. I källhänvisningen anger du både orginalkällan och den publikation som du har läst. I följande exempel har du läst Vera Olssons bok och där hittat ett citat av Takamura som du återger i din text:

Källhänvisning i texten:
(Takamura 1942 se Olsson 1998, s.72-73).
I referenslistan:
Olsson, Vera (1998). Under körsbärsträdens skugga. Västerås: Nya förlaget.


Organisation som författare

Om författarnamn saknas så anger du om möjligt organisationen som står bakom publikationen. Detta är vanligt när det gäller webbsidor eller myndighetsrapporter:

(Radiotjänst 2014).


Författare saknas

Om en publikation helt saknar uppgift om författare skriver du titeln istället:

I boken Glada tider på börsen (2015) så anses det ... 

Referenslistan

Placering

Referenslistan placeras i slutet av dokumentet men före eventuella bilagor.

Sorteringsordning

I referenslistan listas alla verk i alfabetisk ordning efter författarnamn oavsett vilken typ av material det gäller (artikel, bok, webbsida etc.). Om flera verk av samma författare/organisation använts så anges dessa kronologiskt med den äldsta publikationen först.

Flera verk av samma författare

Flera verk av samma författare men utgivna olika år anges i kronologisk ordning, dvs det äldsta verket först.

Flera verk av samma författare samma år

Om man använder flera verk av samma författare som är utgivna samma år så skiljer man dessa åt med en liten bokstav. Den som placeras först i referenslistan får tillägget a, nästa får tillägget b etc. Exempel:

Lundén, Björn (2012a). Ekonomiska föreningar: skatt, deklaration, ekonomi och juridik. 12. uppl. Näsviken: Björn Lundén Information.

Lundén, Björn (2012b). Enskild firma: skatt, deklaration, ekonomi, juridik. 20. uppl. Näsviken: Björn Lundén Information. 
I texten ser källhänvisningarna ut som följer:
(Lundén 2012a) samt (Lundén 2012b).

Författarnamn

Författarens namn skrivs i ordningen Efternamn, Förnamn. Istället för att skriva ut hela förnamnet kan du ange initial(er). Var konsekvent och gör likadant med alla referenser i ditt dokument. Om en publikation har flera författare kan namnen skrivas i ordningen Efternamn, Förnamn och Förnamn Efternamn:

Ahlin, Lars, Christer Frank och Jens Zander (1995). Mobil radiokommunikation. Lund: Studentlitteratur.
Morandi, Corinna, Andrea Rolando och Stefano Di Vita (2016). From smart city to smart region : Digital services for an Internet of places. Cham: Springer International Publishing.


Om författarnamn saknas så anger du om möjligt organisationen som står bakom publikationen. Detta är vanligt när det gäller webbsidor:

Radiotjänst (2014). Avgiften. http://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/ [Hämtad 2014-06-23].
Källhänvisningen i texten anger organisation och årtal:
(Radiotjänst 2014).


Om författarnamn saknas och det inte finns någon organisation att ange så kan du istället ange titeln först. Om titeln är lång kan den förkortas i källhänvisningen. Några exempel:

Delfiner under hot. (1998). [DVD]. Malmö: International Masters Publishers BV.

Stadga om stora watnqwarnens i Upsala ordentliga nyttiandhe och bruk, författat af magistratu academico dher sammastädes anno 1680. (1680). Uppsala.
Källhänvisningarna i texten:
(Delfiner under hot 1998).
(Stadga om stora watnqvarnens 1680) alternativt (Stadga 1680).

Typ av material/medium

För att det ska bli tydligare vilken typ av material man refererar till anger man ibland typ av medium (t.ex. blogg, brev, datorprogram, DVD, e-bok,  e-post, Facebook, fotografi, video etc.). Detta skrivs direkt efter titeln inom en hakparentes:

Uppsala University Library (2014). Sommarens olika öppettider på våra enheter finns nu att ta del av här [Twitter]. 16 juni. https://twitter.com/UppsalaUniLib/status/478527743395913728 [Hämtad 2014-06-23].